: information
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Pressemeddelse / Press release

[ ]

Billboardprojektet www.women2003

København/ Malmø. 23.marts - 4. April 2003

Indbydende smil og perfekte kvindekroppe træder os i møde overalt på gader og stræder. Det offentlige rum er fyldt med billeder af kvinder - skabt i krydsfeltet mellem reklame og pornografi. Placeret på billboards ved motorvejen, på S-togsstationer og P-pladser. Men til trods for deres overvældende mængde er kvindebillederne fuldkommen stereotype.

www.women2003 har til formål at præsentere et langt mere mangfoldigt og facetteret billede af kvinden, som kan tilføre byens rum ny vitalitet og vække stof til eftertanke.

Fra den 23. marts - 4. april vil 102 kvindelige kunstnere fra hele Skandinavien give deres personlige og kunstneriske bud på et billede af kvinden i det offentlige rum - i dialog med reklamen og markedets billede. Den brede nordiske præsentation tilfører projektet dynamik og spændende nuancer, netop fordi hvert land har sine specielle visuelle indfaldsvinkler og kunstneriske traditioner. Ad den vej vil de nye kvindebilleder, projektet skaber, blive et reelt og mangfoldigt modspil til markedets monotone fremstilling.

Kunstnernes fotografiske værker vises på 100 billboards, placeret i Københavns og Malmøs byrum og periferi - side om side med de sædvanlige reklamer. Billboardet har en monumental og stærk synlighed og er derfor et velegnet middel til at skabe nye og anderledes oplevelser af kvinden i det offentlige rum.

På hvert billboardbillede vil der være en henvisning til hjemmesiden www.women2003 (åbner medio marts ), hvor alle billederne er samlet, mens et oversigtskort angiver placeringerne af de 100 billboards. Webadressen vil også blive vist på Politikens lysavis mens billboardprojektet kører.

I Københavns centrum oprettes 3 informationscentraler:
Politikens Forhal, Rådhuspladsen 37
Arnold Busck International Boghandel, Købmagergade 49
Clausens Kunsthandel, Toldbodgade 9

Her findes infofoldere med en liste over deltagerne samt værkernes placering i byrum og periferi. Fra Kongens Nytorv til Tåstrup Station, Malmø og Hellerup vil www.women2003.dk blive et mangfoldigt modspil til billboardbilledernes sædvanlige monotoni.

www.women2003 er arrangeret af Hanne Lise Thomsen.

Kontakt:
Hanne Lise Thomsen
h.l.thomsen@get2net.dk

Projektet har modtaget støtte fra:
Nordisk Kulturfond, Billedkunstrådet. Københavns Billedkunstudvalg, Kvindeligt Arbejderforbund, KAD & SID's Medie og Kulturfond, Finlands-Instituttet.

Tak til:
Damgaard Jensen
Clear Channel
Fotografisk Center
Copenhagen Brains
Politiken
Werkstette
Schiller Digital /Per Rasmussen
Gitte Broeng Kristensen
Pulsk Ravn
Sus Witt

[ ]

Press Release

The Billboard project www.women2003

Copenhagen/ Malmö. 23. March - 4. April 2003

Tempting smiles and perfect female bodies meet us everywhere in the streets. The public sphere is filled with images of women ? created as a cross between commercial and pornography. Placed at billboards along the highway, in train stations and car parks. But in spite of the huge number of images they are all completely stereotyped.

www.women 2003 aims at presenting a more diverse and richly faceted picture that will add new vitality to the urban space and encourage reflection.

From 23. March to 4. April one hundred and two Scandinavian female artists will present their own personal and artistic female image in the public space ? entering a dialogue with the images created by commercials. The broad Nordic presentation is adding dynamic and exciting nuances to the project since each country has it's own visual and artistic traditions and approaches.

In that way the new female images created by this project will form a solid and diverse contrast to the monotonous representations created by the commercial market.

The photographic works are shown on one hundred billboards placed in both the city and periphery of Copenhagen and Malmö ? alongside the usual commercials. The billboard has a monumental and strong visibility and is therefore a suitable means for creating new and diverse ways to experience women depicted in public space.

Each billboard has a reference to the following homepage www.women2003.dk, where all the pictures will be displayed. A key map marks the locations of the 100 billboards. The web address will also be displayed on the Danish newspaper Politiken's electric newspaper.

Three information centers will be set up in the center of Copenhagen in the following locations:

Politiken (Hall), Rådhuspladsen 37
Arnold Busck International Bookshop, Købmagergade 49
Clausens Kunsthandel (Gallery), Toldbodgade 9

At these locations information folders will be handed out containing information on the artists and where to find the billboards. From Kongens Nytorv to Tåstrup Station, Malmö and Hellerup www.women2003 will be a manifold opponent to the usual monotony created by the commercial billboards.

www.women2003 has been arranged by the artist Hanne Lise Thomsen.

For further information please contact:
Hanne Lise Thomsen
Phone: +45 33 24 82 40
h.l.thomsen@get2net.dk

Opening reception on Monday 24 marts from 4 to 6.30 p.m.
Address:
Fotografisk Center
Gammel Strand 48
København
Phone:+45 33 93 09 96

All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.