: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Annica Karlsson Rixon / Annika Öhrner (Sverige)

 ] [  ]

Annica Karlsson Rixon / Annika Öhrner (Sverige)Location: Ågade/Falkoneralle, Frederiksberg

Annika vid havet

Annika Larsson vid Östersjön
Torö (söder om Stockholm), November 2000
Annika von Hausswolff vid Atlanten
Le Croisic, Bretagne Sud, Frankrike, Juni 2000
Annika Ström vid Ålands hav
Sandviken (norr om Stockholm, September 2001

Annika vid havet
Annika Öhrner vid Skagerrak/Kattegatt
Skagen, Danmark, September 2000
Annika Eriksson vid Öresund
Tårbæk, Danmark, September 2000
Annika Lundgren vid Stilla Havet
Malibu, Kalifornien, USA, Januari 1999

Om nätverk och Annika vid Havet av Annica Karlsson Rixon/Annika Öhrner

Nätverk är idag ett frekvent ord och förekommer inom flera skilda domäner, inte bara i media- och internetsammanhang där man möter det oftast. Allmänt brukar det associeras till ett system av horisontella, ickehierarkiska förbindelser mellan individer eller institutioner. I socialantropologin studeras beteendeformer i förhållande till det nät av sociala relationer som människor omger sig med.  Inom socialpsykologi där begreppet använts redan sedan 1950-talet, har man konstaterat att ju större nätverk en människa har, desto bättre hälsa.

Företagsekonomer använder termen för en decentraliserad organisation som hålls ihop genom olika relationer och kontakter, ofta utan att ha något egentligt centrum. En annan riktning inom företagsekonomi definierar nätverk som grupper av två eller flera kopplade utbytesrelationer. Den definitionen synliggör att de nätverk som urskiljs kan se olika ut för skilda aktörer, beroende bl.a. på var dessa befinner sig i nätverket och vilka de väljer att betrakta som delaktiga i nätverket. Inom managementlitteraturen finns som bekant en mer livaktig idé om nätverkande på individnivå som vägen till professionell framgång.

Den spanske sociologen Manuel Castells har gjort en berömd analys av nätverkets roll i senkapitalismens övergång till kunskapssamhället, eller 'informationalismen' med hans ord. Inom den nya digitala kommunikationstekniken bildas nya virtuella gemenskaper. De är självdefinierade elektroniska nätverk som organiseras kring gemensamma intressen eller syften, även om kommunikationen ibland kan vara ett mål i sig. De kan vara formaliserade eller bildas spontant av redan existerande sociala nätverk som loggar in sig för att sända och ta emot budskap. Det har dock visat sig att de digitala nätverken varkem ersätter andra kommunikationsmedel eller skapar sina egna nätverk. Istället förstärker de redan existerande mönster. På en högre nivå av samhällsabstraktion har Castells pekat på att tre element samverkar för att styra samhällets utveckling. Förutom den nya informationsteknologin, är det kapitalismens kris i början av sjuttiotalet och de nya sociala rörelserna som inleddes 1968 där klasserna ersattes med ideologi och kultur.

Hur är det nätverk sammansatt som Annica Karlsson Rixon tecknar i projektet Annika vid havet ? Hon utgår från Skagenmåleriet från 1890-talets slut, som hon intresserat sig för sedan ett tidigare projekt: Porträtt i nordiskt ljus. P. S. Kröyers målning Sommarkväll vid Skagen (1892) har som motiv en kvinna, vänd med ryggen mot bilden och med ansiktet i profil i en vän gest. I bakgrunden vilar havet. Karlsson Rixons bildserie med sju fotografier porträtterar några kvinnor placerade intill olika världshav. Kvinnorna uttrycker en självmedvetenhet som kontrasterar mot uttrycket hos Kröyers modell. De färdiga färgfotografierna visar dem i dryg halvfigur och i stort format.

På vilket sätt utgör den här gruppen av personer en gemenskap? Det kan i förstone tyckas godtyckligt att de här individerna, på olika sätt kopplade till ett internationellt konstliv, är en grupp. Att vara döpt till ett namn och inte ett annat, kan det  vara något som kvalificierar eller diskvalificerar till en grupptillhörighet? De flesta av oss tvingas dock med livets gång inse att vi präglats mer av personlig historia, av köns- och klasstillhörighet, än vad man vill se. Att vara född i Sverige under en viss tid och döpt till Annika, innebär något vad avser kulturell identitet även om det inte är helt enkelt exakt ringa in vad. När Karlsson Rixon väljer ut detta kriterium, ställer upp dessa personer mot världshaven och använder begreppet nätverk, så skapar och synliggör hon med den akten ett sammanhang mer än avbildar verkligheten.

Bildernas komposition understryker en slags heroism, ödesmättnad, självständighet och monumentalitet. I den svenska konsthistorien finns en annan referens: Georg von Rosens porträtt av den svenske vetenskapsmannen Adolf Fredrik Nordenskiöld, uppställd framför sitt infrusna skepp Vega i Nordostpassagen (1886). Det är en sinnebild för den västerländska mannens intrång i det okända landet, i Terra incognita. Genusordningen är självklar och cementerad. Annika vid Havet -porträtten återkopplar tydligt till den bildkompositionen men vänder relationerna.

Genom modernismen har män grupperat sig i konstnärsgemenskaper. Konstnärsförbundet och 1909 års män är svenska exempel på sammanslutningar som exkluderade kvinnor samtidigt som dessa män hade kvinnliga konstnärer i sin omedelbara sociala krets. Kvinnliga konstnärer hade också vissa könsvisa sociala nätverk, men dessa verkade i privatsfären snarare än att vara manifesta i konstlivet.

Principen 'män väljer män' har visat sig empiriskt belagd då det gäller ekonomiska och politiska maktsammanhang fram till idag. Karlsson Rixons projekt Annika vid Havet är inte bara ett konstnärligt, utan också ett etiskt påstående om att nätverk är en väsentlig väg att få saker att hända, att motverka en centraliseringstendens i samhället i allmänhet och i konstlivet i synnerhet.

Nätverk kan alltså se olika ut för skilda aktörer beroende på var dessa befinner sig i nätverket och vilka de väljer att betrakta som delaktiga i nätverket.

Hur väljer du?

Networks and Annika by the Sea
By Annika Öhrner

'Network' is a word frequently used today in many different fields, not only in media and Internet contexts, where it is most common. It is usually associated with a system of horizontal, non-hierarchal connections between individuals or institutions. In the social anthropology field, behavior is studied in relation to the network of social relationships that people surround themselves with. In social psychology, where the term has been used since the 1950s, it has been argued that the larger the social network a person belongs to, the better their health.

Economists use the term to describe a decentralized organization, often with no actual center, that is held together by relationships and contacts. Another trend in economics defines networks as reciprocal arrangements of groups of two or more that exchange products, services or information to the mutual benefit of all parties. This definition makes evident that networks can appear different to different people, depending on where in the network the perceiver is situated and whom they choose to view as participating in the network. An additional definition is also the well-known concept of networking on the individual level as a way to professional success.

The Spanish sociologist, Manuel Castells, developed what has become a renowned theory of the role of networks in the transition from late capitalism to the information society, which he calls, 'informationalism' (The Information Age: Economy, Society and Culture Vol.I: The Rise of the Network Society. Oxford 1996). New digital communication technology creates new virtual communities. These are self-defined electronic networks organized around shared interests or aims, even if communication is sometimes an aim in itself. They can be formal or they can be built spontaneously from already existing social networks that log on to send and receive messages. What has become clear, however, is that digital networks do not replace other means of communication, nor do they create their own networks. Instead, they reinforce the patterns that already exist. On a higher level of social abstraction, Castells points out three elements that are conspiring to bring about social change. These are, in addition to new information technology, the crisis of capitalism in the beginning of the 1970s and the new social movements that arose in 1968 and replaced class with culture and ideas.

Annica Karlsson Rixon's point of departure in Annika by the Sea is the Skagen painters, the colony of Nordic artists that made an important contribution to painting at the end of the 1890s. The motive of P.S. Krøyer's painting Summer Evening at Skagen (1892) is the artistís wife with her back to the viewer and her face seen in profile with a graceful expression. Next to her sits a dog and in the background is a tranquil sea. Karlsson Rixon's Annika by the Sea consists of seven photographic portraits of women posed at shorelines around the world. These women express a self-assuredness that contrasts Krøyer's model.

How can it be claimed that the women portrayed in Annika by the Sea constitute a network?  It can seem more than a bit arbitrary to say that these individuals, connected in various ways with the international art world, constitute a network. To have been named one name rather than another should hardly warrant inclusion in a group. But to have been born in Sweden during a certain time and given the name Annika signifies something about cultural identity, even if it is hard to pinpoint exactly what this is. What Karlsson Rixon does by the very act of choosing this criteria, posing these people before the worldís seas and using the concept of a network, is to create and reveal a context rather than to depict a reality.

There is plenty of empirical evidence to support the fact that even today men choose other men to participate in economic and political networks and power structures. Perhaps Karlsson Rixon's Annika by the Sea is more than an artistic project, but a declaration that networks are an important way to bring about change, a way to counteract the tendency toward centralization in society and in the art world in particular. As we know, networks appear different to different people, depending on what position they hold in the network and whom they choose to view as participating in the network.

What is your position?


All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.