: artists
artists
billboards
documentation
texts
information
links

Leise Dich Abrahamsen (Danmark)

 ]

Leise Dich Abrahamsen (Danmark)

Location: Falkoner Alle 30, Frederiksberg

IFO, Institut for overskudsfordeling

Formålserklæring :
IFO har i sin fundats og i sit daglige virke til formål at samle kapaciteter fra alle relevante samfundsområder, for i fællesskab at stille optimal kompetence til rådighed inden for løsningen af ethvert tænkeligt tema, som vi finder vigtigt for vores alles liv.

IFO er startet som konsekvens af en tid hvor fremadstormende frie valg på alle hylder synes at tegne fremtiden. Vi er i tvivl om alle får lov at være med til at vælge. I dag, hvor frygt for det fremmede, trusler om krig og almindelig intolerance synes at være legitime politiske redskaber, mener vi at andre kræfter må manifestere, om ikke et nyt parlamentarisk grundlag, så dog en konstruktiv realitet. Vi har svært ved at finde en plads i det repræsentative demokratis virkelighed, her virker det ikke som om nogen bekymrer sig og stilfærdig praktiseret humanisme, desuden finder vi udvalgsarbejde og lange procedureforløb for tidskrævende, iøvrigt mener vi at praktiserede frihedsbegreber ikke har godt af bureaukratiske beslutningsprocesser..

Vi er en central, et fælles forum hvor selvstyrende mindre enheder går ud og løser de påkrævede opgaver. Da alle vores medlemmer er i besiddelse af seriøsitet, kompe tence og oprigtigt engagement, har modellen med de selvstyrende enheder vist sig meget velfungerende. Som sagt er vort mål at fordele overskud, derfor lægger vi vægt på at folk deltager så længe engagementet er 100% til stede, de fleste er derfor med i realiseringen af et givent projekt og forlader derefter organisationen, ofte for senere at vende tilbage og arbejde videre. Vores start er lokal, vi griber og forsøger at løse problemer som ligger lige for, vores intention er på længere sigt at vokse os store nok til at favne globalt.

På instituttet har vi følgende fastansatte:
To advokater, en højesteretsdommer, to jurister, fem revisorer og en halv fra told og skat. Deres vidensbank fungerer som permanent backup og gør at kræfterne til løsning at opgaver kan få frit løb, samtidigt med at vi til enhver tid kan få dechifreret de juridiske, lovmæssige og økonomiske aspekter af en sag. Vi har en receptionist som tager sig af alle former for henvendelser til instituttet, desuden et skiftende antal sekretærer hvis funktion er at følge, koordinere og referere fra de enkelte projekter. Sidst men ikke mindst har vi to grafikere ansat hvis hovedopgave pt. er at holde vores netbaserede informationslinier åbne og opdaterede.

Oprindelse.
IFO blev oprindeligt stiftet i november måned 2001. Stiftende generalforsamling blev afholdt i weekenden d.6-7 november 2001 på Høve skov pavillon, Høve pr. Fårevejle. Gode dage med samtale, måltider, ture langs havet og i skoven, en enkelt dans eller to i nattetimerne.

Referat fra stiftende generalforsamling:
Da organisationen oprindeligt er startet af kunstnere var det naturligt dem som førte indledningen. Det som skulle have været en overordnet, visionær strategi endte i første omgang meget hurtigt i en diskussion om de forskellige kunstretningers rele vans, her var alle til at begynde med kun optaget af eget ståsted.
Video og foto kæmpede mod maleriets påståede sentimentalitet, installation og skulptur mod format og flade begrænsning, malerne vidste at de havde en mission som en af de udøvende påpegede. Ordstyreren valgte efter den træge indledning at komme med følgende erklæring til vedtagelse :

 1. Lad os holde fast i den store, frie tanke.
 2. Vi velsigner maleriet for dets evne til at sprede farve og dekoration.
 3. Vi velsigner installation og skulptur for evnen til at brede sig i rummet eller give os et fokus.
 4. Og sidst velsignede vi video og foto for evnen til at minde os om virkeligheden i uddrag.
Langt senere på natten blev konklusionen at kunstnere var så følsomme og selvoptagede fordi kampen nogen gange var svær og kriterierne flydende, men man blev også enige om at kunst er jo bare kunst og så er det heller ikke værre. Vores to repræsentanter for flygtninge og asylansøgere, mente at de indledende stridigheder var fuldstændigt irrelevante, men da vi først fik formuleret konkrete intentioner på dette område, blev også denne situation vendt til det bedre.

Det vil her blive for omfattende at referere alle implicerede indlæg og voldsomme problemer med at få ørenlyd for lige sin kernesag, vi må blot konkludere at når lagene langsomt bliver skrællet af, så står vi alle lige i vores ønsker om at opnå det bedste og lærestykket hér, har så været at vi ikke kun må hvile i søgen efter opfyldelse af egne behov, vi har det faktisk bedre, på nuværende tidspunkt alle sammen, fordi det er lykkedes for os at løfte et par problematikker fra problem til fungerende realitet. Her vil vi så gå videre til beskrivelse af enkelt projekter, som via vores mellemkomst lever godt.

RAKETLEGATET.
Ved årsskiftet 2002/2003 investerede den danske befolkning (hovedsageligt den mandlige del ) i alt kr.40.000.000. i fyrværkeri. Vi har set det som en udfordring, at få kanaliseret 5% dette beløb, svarende til kr.2.000.000, over i en fond som efterfølgende vil uddele midler til andre væsentlige formål. Fyrværkeriindustrien og et givent antal forhandlere har alle vist sig utroligt imødekommende overfor ideen og vi forventer efter årsskiftet 2003/2004 at have fondets grundstol på plads, hvilket indebærer at vi kan tage fat på raketlegatets første forårsuddeling i april måned 2004. Fondsmidler i portioner af kr.10.000 kr.25.000 kr.50.000 kr.100.000. vil p.t. kunne søges til følgende formål:
 1. En længerevarende periode fri for regninger.
 2. Dækning af udgifter i forbindelse med etablering af egen virksomhed.
 3. Realisering af en god ide.
 4. Kurophold eller ferie med alt betalt.
 5. Dækning af udgifter i forbindelse med stort indkøb af materialer.
 6. Ny dobbeltseng med tilhørende dyner og puder
 7. Dækning af udgifter til igangsættelse af egen produktion, herunder også midler til patentansøgninger og eksempelvis indkøb af maskiner.
KUNSTNERE PÅ ANDELE.
Vi har startet en forsøgsordning mellem en række virksomheder og et tilsvarende antal kunstnere. Ordningen går i sin enkelhed ud på at en virksomhed tegner en andel i en kunstner. Et givent månedligt beløb aftales og fastsættes ud fra omfanget af kunstnerens tilknytning til virksomheden. Kunstneren er virksomhedens allestedsnærværende sparringspartner. Der kan traditionelt være tale om løsninger af visuel og æstetisk art, men også problematikker vedrørende etik og moral som ofte ligger skjult i de konflikter der opstår i den arbejdende hverdag. Kunstneren yder her en optimal indsats og har i kraft af sin store bagage fra et grænseland et erfaringsgrundlag at øse af, som ofte tilføjer mere lineære tankemønstre nye dimensioner. P.t. har vi fem kunstnere tilknyttet virksomheder i en toårig periode, der er ved at tegne sig et mønster for ansættelsens omfang. Oftest vil der være tale om en løsere tilknytning i perioder, eksempelvis fire månedlige dagslange møder, hvor nye tiltag formuleres. Der kan efterfølgende være tale om fast daglig tilknytning af to til tre måneders varighed, derefter er behovet ofte aftagende indtil en ny bølge af ideer melder sig. Erfaringen viser, at der er størst behov for forandring vinter og forår, erfaringen viser også at kunstneren i kraft af sin sikrede økonomi og i kraft af sin skiftende tilknytning, er i stand til at bidrage med det bedste. Virksomhederne er som helhed meget begejstrede om end vi også har haft erfaringer med for meget turbulens, man har ind imellem ment at forandringen krævede for meget tid i forhold til produktion, men hver gang tingene falder i hak har den nye udvikling vist sig at være tiltrængt og givende.

HYACINTERNE OG BLOMSTERENGENE.
Vi har iværksat en landsdækkende indsamling af afblomstrede hyacint og andre sæsonbestemte blomsterløg. I januar, februar og marts måned hvert år opstilles indsamlingscontainere i forbindelse med allerede eksisterende glasgenbrugsbeholdere. Indsamlingsbeholderne tømmes en gang ugentlig, løgene videredistribueres til lokale opsamlingscentraler, hvorfra de siden fordeles til udplantning. Vi anlægger løg marker på steder hvor byen trænger til et løft. Efter løgplanternes afblomstring sås områderne til med blandede sommerblomster. Løgene vil med årene få mindre vækstevne, men nye kommer til og frø indsamles når sommerblomsternes tid er ovre.
Arbejdet med udplantning af løg, såning af sommerblomster og senere indsamling af blomsterfrø varetages af en stor gruppe mennesker som trænger til en pause og lidt frisk luft. Læg mærke til eksempelvis midterrabatterne i dit vejnet det kommende forår.

INDVANDRERE OG DANSKFØDTE FAMILIERS DELEBOLIGER.
Ved personlig mellemkomst og tillidsskabende kontakt er det lykkedes for os, indtil videre at etablere syv bofællesskaber hvor midaldrende/ældre danskfødte ægtepar udlejer del af deres villa til tilflyttende familier. Fællesskabet fungerer ud fra de implicerede parters behov og ønsker, der kan være tale om udlejning uden nærmere kontakt, men i de fleste tilfælde indgås fællesskaber og gensidige hjælpeordninger. Det kan eksempelvis dreje sig om hjælp med at holde en have som er blevet for stor for et ældre menneske. Den anden vej rundt er der gode erfaringer med sprogunder visning, hvor ældre danske ægtepar i kraft af erfaring og alderens værdighed ofte er gode og tålmodige undervisere over for folk som slet ingen indgang har til vores sprog. Vi har også set tilfælde af fælles spisearrangementer og højtideligholdelse af de respektive kultures - hellig og festdage.
I store træk en velfungerende ordning, der arbejdes videre på etablering af nye fælles skaber.

FARVE SÆTNING OG UDSMYKNINGEN AF LANDETS VIRKSOMHEDSKANTINER.
Vi rydder op og rydder ud i selvvandende vækstmiljøer, tilfældets væg reproduktioner og det ofte kedelige interiør, som præger alt for mange arbejdspladser i dagens Danmark. I samarbejder mellem virksomheders personale og ledelse definerer vi behov og ser på muligheder for, at skabe fysiske rammer som giver den enkelte et bedre og nært dagligt arbejdsmiljø. Vi forsøger at fremelske det personlige i virksomhedens ydre fremtoning, foreslår del og helhedsløsninger, hvor den enkelte får mulighed for at finde sit sted og føle sig hjemme og velkommen. Samtidigt varetager vi den mere officielle del, som drejer sig om repræsentation og prestige. Spændende samarbejder som vi forventer os flere af i fremtiden. På nuværende tidspunkt har 12 kunstnere og virksomheder indgået samarbejder, de første resultater vil ligge klar medio maj 2003.

BEDEHUSET.
På en mark på syd Fyn er vi ved at opføre et bedehus. Tanken var oprindelig et fælles protestantisk/muslimsk bedehus, men kredsen omkring projektet har udvidet sig, så vi p.t. tæller ni trosretninger. Bedehuset som er tegnet i fællesskab af en arkitekt og en kunstner fra IFO, bliver et stort, tomt rum uden udsmykninger af nogen art. Et sted hvor store og små tanker kan tænkes til ende. I tilknytning til bedehuset bliver opført en mindre bygning, halvdelen af denne er beregnet til opbevaring af stole og borde, den anden halvdel bliver indrettet til halvindustrielt køkken. Tanken er at stedet, ud over sin funktion som bedehus også skal danne ramme om arrangementer i forbindelse med alle tænkelige religiøse festdage. I nær fremtid opføres lignende huse i Jylland og på Sjælland.

DET ØKOLOGISKE SUPERMARKED.
I erkendelse af vores økologiske fødevares trange kår og forholdsvis høje prisleje, har vi i samarbejde med 'Økologiske landmænd og fritidsbrugs landsforening', set på bl.a. distributions og fordelings problematikken som en væsentlig faktor i prissætningen. For at forenkle distributionen og i ønsket om lettere tilgængelighed, samt en stor dagligvare central som realistisk konkurrent til eksisterende kæder, åbnede vi i december 2002 supermarkedet 'Evigheden' i en nedlagt lagerhal i Københavns nordvest kvarter. Efter endt ombygning som blev varetaget af en kunstner og en arkitekt fra IFO, samt de engagerede håndværkere, kan stedet nu tilbyde alle som sætter pris på de gode råvarer, et fyldestgørende udvalg indenfor de relevante varegrupper. Rent prismæssigt nærmer vi os et leje, som ikke adskiller sig væsentligt fra markedets øvrige prisniveau. 'Evigheden' fungerer ud over sin almindelige status som indkøbscentral også som mødested for alle interesserede i økologi og bæredygtighed. Vi afholder kurser har foredragsaftner og frokost/middagsarrangementer i vores tilstødende restaurant.

PROJEKTER UNDER UDVIKLING.

DEN GENERELLE TEMPONEDSÆTTELSE.
Vi undersøger hastigheden som begreb og arbejder på at formulere en model for generel temponedsættelse. Forestil dig billedet af en by dækket af nyfalden sne, trafikken snegler sig af sted, menneskene bevæger sig sindigt, der er ikke så meget larm.En tilstand som hurtigt får ophør, men lige varer længe nok til at minde en om roen og langsomhedens betydning for det almindelige velvære Der forskes i de kropslige, mentale og økonomiske aspekter af problematikken. En undergruppe er i gang med udviklingen af den intelligente bil. Dette transportmiddel har indbygget styresystem som aflæser og fastholder den tilladte hastighed på en given strækning og dermed enkelt og effektivt regulerer fartbegrænsningenningen.

VANDET I BYEN.
Med udgangspunkt i de fleste menneskers drøm om havudsigt, ser vi på vandet som livgivende element i en by. Vi er overordnet i gang med at indsamle alle relevante oplysninger vedrørende grundvand, spilde og drikkevand, kanaler, havne, underjordiske åløb, søer og voldgrave. I første omgang vil vi se på den topografiske sammenhæng og siden undersøges muligheder for blotlægning og etablering af små og store nye vandområder i byen

STAMMEKULTURENE.
Vi undersøger samhørighed indenfor nærmere definerede grupperinger af mennesker. Det være sig selvvalgte eller mere tvangsprægede fællesskaber. Hvor opstår fællesskabets uudsagte regler, er disse regler dækkende eller er der tale om en sandhed med modifikationer, er fællesskaber en styrke eller et tilfælde baseret på skrøbelighed og tilfældighed, kan man være individualist og alligevel tilhøre en stamme. Disse og mange flere spørgsmål er en af vores grupper i gang med at granske.

TRANSPORTEN AF RÅOLIE.
Vi er i gang med eksperimenter som gerne skulle føre til en risikofri transport af råolie. Inspireret af en klump soltørret beg på en stejleplads forsøger vores forskere at realisere en molekylær størknings proces, hvilket formodentlig vil medføre at olie kan transporteres i fastform. Størkningsprocessen vil siden når olien har nået sit bestemmelsessted kunne afkodes og produktet genvinde sin flydende form.

IFO har her nævnt allerede realiserede projekter samt eksempler på igangværende undersøgelser, der opstår konstant nye spørgsmål og vi prøver at finde svarene. Har du lyst til at høre nærmere om vores arbejde er du velkommen til at kontakte os, du skal i så fald henvende dig til vores receptionist:


leise.d.a@tiscali.dk

Med venlig hilsen og hav det nu godt
IFO, Institut for overskudsfordeling


All content on this site is copyright © 2003 www.women2003.dk and/or the artists unless otherwise is stated.